సముద్రమెంత?

మొదటి సారి మహా సముద్రయానం చేసిన నాకు, అదో పెద్ద వింతవిశ్వమంటే తెలీని నాకు, బహుశా సముద్రమే విశ్వమంత అన్ని వైపులా నీరే కనపడుతుంటే, ఆదీ అంతమూ లేదేమో అన్నంతసుదూరానికి చూస్తుంటే, ఆకాశపుటంచుల్ని తాకుతున్నంత ముందుకేమో చేరుకోలేనంత, వెనక్కేమో తిరిగి వెళ్ళలేనంతగంట కునుకు తర్వాత లేచి చూసినా, ఒక అంగుళమైనా కదలనంత ఎంత దిగినా, లోతెంతో తెలియనంతభూమి అంటే నీరేనేమో, నేల కాదేమో అన్నంత సుడులు తిరిగే నీటిని చూస్తే, ఓ ప్రళయ మంతఊయలలూగే అలలను చూస్తే,Continue reading “సముద్రమెంత?”

ఓ బొజ్జ గణపయ్య

ఓ బొజ్జ గణపయ్య నీ దండు మేమయ్యనీ పండగంటేను మాకెంతొ ప్రియమయ్య! ఉత్తరము దక్షిణము తూరుపూ పశ్చిమమునీ భక్త జనకోటి మెండుగా ఉన్నాము! అమెరికా ఇంగ్లండు జాపాను యూరప్పుదేశమేదైనా పూజ నిష్ఠగా చేశాము! మూడైన ఐదైన ఏడైన ఎన్నైనప్రతి రాత్రి ఓ నవరాత్రి లాగుననిత్యహారతి నీకు పట్టించినాము! కుడుములూ ఉండ్రాళ్ళు చలివిడీ వడపప్పుచేయనే రాకున్న తీరికే లేకున్నబెల్లమూ పప్పులే నైవేద్యమిచ్చాము! నేరేడు మారేడు వెలగ తాంబూలమూఏదున్న లేకున్న ఉన్నదే అంతనుచుపూలనే భక్తితో పత్రిగా చేశాము! శ్లోకాలు పద్యాలుContinue reading “ఓ బొజ్జ గణపయ్య”

మన తరమే

I recently overheard a conversation of two college-going Telugu-speaking youth and it went something like this.. “నిన్ననే afternoon show కి వెళ్ళా. నువ్వు?” “నేను two days back already చూసేశా. taking మాత్రం super గా ఉందిరా. every scene లో richness కనపడింది. particular గా war sequence ఐతే ultimate.” “నాకైతే background music mind blowing. one or two songs కూడా బానేContinue reading “మన తరమే”

Life lessons from a long cycle ride

I am fortunately passionate enough to take part in long group rides. Triggered by a recently finished one such long ride, I find some striking similarities between a long ride and life in general. Here are some:     One mile at a time. You are sure to reach your target.     Every uphill is followedContinue reading “Life lessons from a long cycle ride”

Expensive – India or the US?

It has been a year since we relocated to the US and I have encountered quite a few friends/ colleagues who are thinking of either relocating to the US or returning to India. While the motives could be many and different, there is one common concern: “How much to earn? (to maintain the relative standardContinue reading “Expensive – India or the US?”

బామ్మ – మనవడు : Quality of life

బామ్మ: “హలో..” మనవడు: “హలో..” బామ్మ: “ఏరా బడుధ్ధాయ్, యేం చేస్తున్నావ్” మనవడు: “ఆ( యేముందే, అమేరికాలో అందరు మగవాళ్ళు ఏం చేస్తారో, నేనూ అదే చేస్తున్నా” బామ్మ: “అర్ధం కాలా..!” మనవడు: “అదేనే, అంట్లు తోముతున్నా” బామ్మ: “అదేం? అప్పుడు.. అదేంటి.. అదేదో చెప్పి మరీ అమేరికా వెళ్ళావ్?” మనవడు: “అదా.. Quality of life అనీ..” బామ్మ: “అంటే?” మనవడు: “అది నీకర్ధం కాదులేవే.. సరే, నాకు బాత్రూంలో కొంచెం పని ఉంది, మళ్ళీContinue reading “బామ్మ – మనవడు : Quality of life”