శార్వరినామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

కరోనాకి గల ప్రాధమిక కారణాన్నీ, మానవజాతి ప్రాధమిక కర్తవ్యాన్నీ గుర్తుచేస్తూ శార్వరినామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.