మహిళా దినోత్సవం!


సృష్టికి మూలం వెతుక్కుంటూ వెళ్తే..
అది ఓ స్త్రీ దగ్గరే ఆగుతుంది!

మనిషిని పుట్టించే బ్రహ్మ కోసం తపస్సు చేస్తే..
తల్లి గర్భమే ప్రత్యక్షమౌతుంది!

స్వార్ధం లేని ప్రేమ కోసం ఆరా తీస్తే..
అమ్మ చేసే త్యాగమే గుర్తుకొస్తుంది!

అంతులేని ఓర్పు సాధ్యమా అని ప్రశ్నిస్తే..
భర్తను భరించే భార్యే బదులౌతుంది!

ఒకేసారి పది పనులు కుదరవని శంకిస్తే..
ఇంట్లో ఇల్లాలే కళ్ళలో మెదులుతుంది!

ప్రకృతికి సమతూగే సౌందర్యం లేదని ఖండిస్తే..
అతివ అందం ప్రకృతికే అలంకారమంటుంది!

జనాభాలో మీరు సగభాగమే ఐనా.. మా జీవితంలో మీది సింహభాగమే!


హృదయం నింపటానికి ప్రేయసి,
మనసు విప్పటానికి సోదరి,
ప్రేమ పంచటానికి కూతురు..
వెరసి.. మీరు లేనిదే మేము లేము.

మహిళా దినోత్సవ సందర్బంగా, మీకివే మా శుభాకాంక్షలు!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: