దీపావళి

కాకరొత్తులు మెరుస్తూ
చిచ్చుబుడ్లు వెలుగుతూ
టపాసులు పేలుతూ
భూవిష్ణు చక్రాలు తిరుగుతూ
ఇంటిముందు దీపాలు వీధిలోని చీకటిని తరుముతుంటే
ఊరంతా దీపావళి!

నరుడిలోనే నరకుడు
మానవుడిలోనే మాధవుడు
మనలోని నరకుణ్ణి
మనలేని అసురుణ్ణి చేస్తూ
మనలోని మాధవుడు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తే
బ్రతుకంతా దీపావళి!

ప్రమాదాలతో కాక, ప్రమోదాలతో మీరీ పండుగ చేసుకోవాలని ఆశిస్తూ
దీపావళి శుభాకాంక్షలు!

If you find reading Telugu difficult, listen to my audio right here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: