వేణువై వచ్చాను (మాతృదేవోభవ)

కవనం వేటూరి సుందరరామమూర్తి
చిత్రం: మాతృదేవోభవ
గానం: క్రిష్ణన్ నాయర్ శాంతకుమారి చిత్ర
సంగీతం: కొండూరి మరకతమణి కీరవాణి


వేణువై వచ్చాను భువనానికి
గాలినై పోతాను గగనానికి

మమతలన్నీ మౌనగానం
వాంఛలన్నీ వాయులీనం

ఏడుకొండలకైనా బండదారొక్కటే
ఏడుజన్మల తీపి ఈ బంధమే
నీ కంటిలో నలతలో వెలుగునే కనక
నేను నేననుకుంటే ఎద చీకటే
హరీ హరీ హరీ
రాయినై ఉన్నాను ఈనాటికీ
రామపాదము రాక ఏనాటికీ

నీరు కన్నీరాయె
ఊపిరే బరువాయె
నిప్పు నిప్పుగ మారె నా గుండెలో
ఆ నింగిలో కలిసి నా శూన్యబంధాలు
పుట్టిల్లు చేరె మట్టి ప్రాణాలు
హరీ హరీ హరీ
రెప్పనై ఉన్నాను మీ కంటికి
పాపనై వస్తాను మీ ఇంటికి

వేణువై వచ్చాను భువనానికి
గాలినై పోయాను గగనానికి


విశ్లేషణ

వాయులీనం = violin


సంవత్సరం: 1993
రసం: కరుణ
అక్షరం: వ
గుర్తింపు: మనస్విని పురస్కారం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: