వస్తాడు నారాజు (అల్లూరి సీతారామరాజు)

కవనం సింగిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి
చిత్రం: అల్లూరి సీతారామరాజు
గానం: పులపాక సుశీల
సంగీతం: పెనుపాత్రుని ఆదినారాయణరావు


వస్తాడు నారాజు ఈరోజు
రానే వస్తాడు నెలరాజు ఈరోజు
కార్తీక పున్నమి వేళలోన
కలికి వెన్నెల కెరటాలపైన
తేలి వస్తాడు నారాజు ఈరోజు

వేల తారకల నయనాలతో నీలాకాశం తిలకించేను
అతని చల్లని అడుగుల సవ్వడి వీచేగాలి వినిపించేను
ఆతని పావన పాదధూళికై అవని అణువణువు కలవరించేను
అతని రాకకై అంతరంగమే పాలసంద్రమై పరవశించేను

వెన్నెలలెంతగా విరిసినగానీ చంద్రుణ్ణి విడిపోలేవు
కెరటాలెంతగా పొంగినగాని కడలిని విడిపోలేవు
కలసిన ఆత్మల అనుబంధాలు ఏ జన్మకూ విడిపోలేవులే
తనువులు వేరైనా దారులు వేరైనా
ఆ బంధాలే నిలిచేనులే


విశ్లేషణ

నెలరాజు = చంద్రుడు, moon
కలికి = చక్కని, charming


సంవత్సరం: 1974
రసం: విరహం
అక్షరం: వ
గుర్తింపు:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: