రాలిపోయే పువ్వా (మాతృదేవోభవ)

కవనం వేటూరి సుందరరామమూర్తి
చిత్రం: మాతృదేవోభవ
గానం: కొండూరి మరకతమణి కీరవాణి
సంగీతం: కొండూరి మరకతమణి కీరవాణి


రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే తోటమాలి నీతోడు లేడులే
వాలిపోయే పొద్దా నీకు వర్ణాలెందుకే లోకమెన్నడో చీకటాయెలే
నీకిది తెలవారని రేయమ్మా కలికి మా చిలక పాడకు నిన్నటి నీ రాగం

చెదిరింది నీగూడు గాలిగా చిలకాగోరింకమ్మ గాధగా
చిన్నారి రూపాలు కన్నీటి దీపాలు కాగా
తనవాడు తారల్లో చేరగా మనసు మాంగల్యాలు జారగా
సింధూరవర్ణాలు తెల్లారి చల్లారి పోగా
తిరిగే భూమాతవు నీవై వేకువలో వెన్నెలవై
కరిగే కర్పూరము నీవై ఆశలకే హారతివై

అనుబంధమంటేనే అప్పులే కరిగే బంధాలన్నీ మబ్బులే
హేమంతరాగల చేమంతులే వాడిపోయే
తనరంగు మార్చింది రక్తమే తనతో రాలేనంది పాశమే
దీపాలపండక్కి దీపాలే కొండెక్కిపోయే
పగిలే ఆకాశము నీవై జారిపడే జాబిలివై
మిగిలే ఆలాపన నీవై తీగ తెగే వీణియవై


విశ్లేషణ

కలికి = చక్కని, charming
పాశము = బంధము, bond


సంవత్సరం: 1993
రసం: కరుణ
అక్షరం: ర
గుర్తింపు: జాతీయ పురస్కారం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: