ఈ గాలి ఈ నేల (సిరివెన్నెల)

కవనం చేంబోలు సీతారామశాస్త్రి
చిత్రం: సిరివెన్నెల
గానం: శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: కృష్ణన్‌కోయిల్ వెంకటాచలం మహదేవన్


ఈ గాలి ఈ నేల ఈ ఊరు సెలయేరు
ననుగన్న నా వాళ్ళు నా కళ్ళ లోగిళ్ళు

చిన్నారి గొరవంక కూసేను ఆవంక
నా రాక తెలిసాక వచ్చేను నా వంక
ఎన్నాళ్ళో గడిచాక ఇన్నాళ్ళకు కలిశాక
ఉప్పొంగిన గుండెల కేక
ఎగసేను నింగి దాక

ఏనాడు ఏ శిల్పి కన్నాడో ఈ కలను
ఏ ఉలితో ఈ శిలపై నిలిపాడో ఈ కళను
ఏ వలపుల తలపులతో తెలిపాడో ఈ కథను
ఈ రాళ్ళే జవరాళ్ళై ఇట నాట్యాలాడేను


విశ్లేషణ

లోగిలి = ఇల్లు, house
జవరాలు = పడుచు యువతి, young woman


సంవత్సరం: 1986
రసం: ఆనందం
అక్షరం: ఇ
గుర్తింపు:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: