శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో !
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే !!

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ
ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే !
శరణాగత వత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే !!

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రను వేలకృతై రపరాధశతైః !
భరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే !!

అధి వేంకట శైల ముదారమతే-
ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ !
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః
కమలాదయితాన్న పరంకలయే !!

కల వేణురవావశ గోపవధూ
శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ !
ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్
వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే !!

అభిరామ గుణాకర దాశరధే
జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే !
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే !!

అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహమ్ !
రజనీచర రాజత మోమి హిరం
మహనీయ మహం రఘురామమయే !!

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదమ్
స్వనుజం చ సుకాయ మమోఘశరమ్ !
అపహాయ రఘూధ్వః మన్యమహమ్
న కథంచన కంచన జాతుభజే !!

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి !
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ !!

అహం దూరదస్తే పదాం భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి !
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వమ్
ప్రయచ్ఛ పయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ !!

అజ్ఞానినా మయా దోషా న శేషాన్విహితాన్ హరే !
క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శేషశైల శిఖామణే !!

%d bloggers like this: