శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళశాసనమ్

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేర్థినామ్
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ !

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ !

సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే
సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్
అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా
కృపయా దిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

దయామృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమా వహమూర్తయే
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ !

శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ !

మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ !

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః !!

%d bloggers like this: