శుక్లాంబర ధరమ్ విష్ణుమ్

శుక్లాంబర ధరమ్ విష్ణుమ్
శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్
ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్
సర్వ విఘ్నోప శాంతయే !

అగజానన పద్మార్కమ్
గజాననమ్ అహర్నిశమ్
అనేకదమ్ తమ్ భక్తానామ్
ఏకదమ్ తమ్ ఉపాస్మహే !!

%d bloggers like this: