శ్రీ శివాష్టకమ్

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజమ్ !
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలమ్ !
జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్ !
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

వటాథో నివాసం మహాటాట్టహాసం మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్ !
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్ !
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దధానమ్ !
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ !
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారమ్ !
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే !!

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నమ్ !
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి !!

%d bloggers like this: