శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రమ్

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందనుతే
గిరివర వింధ్య శిరోధి నివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే !
భగవతి హే శితికంఠ కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

సురవర వర్షిణి దుర్ధర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కిల్బిష మోషిణి ఘోషరతే !
దనుజ నిరోషిణి దితిసుత రోషిణి దుర్మద శోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన ప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగనిజాలయ మధ్యగతే !
మధుమధురే మధు కైటభ గంజిని కైటభ భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి శతఖండ విఖండిత రుండ వితుండిత శుండ గజాధిపతే
రిపు గజ గండ విదారణ చండపరాక్రమ శుండ మృగాధిపతే !
నిజ భుజదండ నిపాతిత చండ నిపాతిత ముండ భటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి రణదుర్మద శత్రు వధోదిత దుర్ధర నిర్జర శక్తి భృతే
చతుర విచార ధురీణ మహాశివ దూత కృత ప్రమథాధిపతే !
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవ దూత కృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి శరణాగత వైరివధూ వరవీరవరాభయ దాయకరే
త్రిభువనమస్తక శూల విరోధి శిరోధి కృతామల శూలకరే !
దుమి దుమి తామర దుందుభి నాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి నిజ హుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమర విశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజ లతే !
శివ శివ శుంభనిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూతపిశాచ రతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

ధనురనుసంగరణ క్షణ సంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగ పృషత్క నిషంగ రసద్భట శృంగ హతావటుకే !
కృత చతురంగ బలక్షితి రంగ ఘటద్ బహురంగ రటద్ బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

సురలలనా తతథేయి తథేయి తథాభినయోదర నృత్య రతే
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే !
ధిమికిట ధిక్కట ధిక్కట ధిమిధ్వని ఘోరమృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్ద పరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
ఝణఝణ ఝింఝిమి ఝింకృత నూపుర శింజిత మోహితభూతపతే !
నటిత నటార్ధ నటీనట నాయక నాటితనాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రితరజనీరజ నీరజ నీరజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే !
సునయనవిభ్రమ రభ్ర మర భ్రమర భ్రమ రభ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

మహిత మహాహవ మల్లమతల్లిక మల్లిత రల్లక మల్ల రతే
విరచితవల్లిక పల్లిక మల్లిక ఝిల్లిక భిల్లిక వర్గవృతే !
సిత కృతఫుల్ల సముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అవిరళ గండగళన్ మద మేదుర మత్త మతంగజరాజ పతే
త్రిభువన భూషణభూత కళానిధిరూప పయోనిధిరాజసుతే !
అయి సుదతీజన లాలస మానస మోహన మన్మధరాజ సుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

కమలదళామల కోమల కాంతి కలాకలితామల భాలలతే
సకల విలాసకళా నిలయక్రమ కేళిచలత్ కలహంసకులే !
అలికుల సంకుల కువలయమండల మౌళిమిలద్ వకులాలికులే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

కర మురళీ రవ వీజిత కూజిత లజ్జిత కోకిల మంజురుతే
మిలిత మిలింద మనోహర గుంజిత రంజిత శైలనికుంజ గతే !
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణ సంభృత కేళితతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

కటితట పీత దుకూల విచిత్ర మయూఖ తిరస్కృత చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్ నఖసాంద్రరుచే !
జిత కనకాచలమౌళి మదోర్జిత నిర్జరకుంజర కుంభ కుచే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే
కృత సురతారక సంగర తారక సంగర తారకసూను సుతే !
సురథ సమాధి సమాన సమాధి సమాధిసమాధి సుజాత రతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్ !
తవ పదమేవ పరంపద మిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

కనకలసత్కల సింధుజలైరనుషింజతి తే గుణరంగభువం
భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరి రంభ సుఖానుభవం !
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాశి శివం
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

తవ విమలేందుకలం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీ క్రియతే !
మమ తు మతం శివనామ ధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

అయి మయి దీనదయాళుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుమితాసి రమే !
యదుచితమత్ర భవత్యురరీ కురుతా దురుతాపమపా కురుమే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే !!

%d bloggers like this: