శ్రీ లింగాష్టకమ్

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగమ్
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ !
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగమ్
కామదహన కరుణాకర లింగమ్ !
రావణ దర్ప వినాశన లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగమ్
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ !
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

కనక మహామణి భూషిత లింగమ్
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్ !
దక్ష సుయజ్ఞ వినాశన లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

కుంకుమ చందన లేపిత లింగమ్
పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్ !
సంచిత పాప వినాశన లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

దేవగణార్చిత సేవిత లింగమ్
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ !
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగమ్
సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్ !
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

సురగురు సురవర పూజిత లింగమ్
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్ !
పరమపదం పరమాత్మక లింగమ్
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ !!

లింగాష్టకమిదమ్ పుణ్యం యః పఠేఛ్చివ సన్నిధౌ !
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే !!

%d bloggers like this: