శ్రీ అష్టలక్మీ స్తోత్రమ్

ఆదిలక్ష్మి
సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే
మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయని మంజుల భాషిణి వేదనుతే !
పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మీ సదా పాలయ మామ్ !!

ధాన్యలక్ష్మి
అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే
క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే !
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మీ సదా పాలయ మామ్ !!

ధైర్యలక్ష్మి
జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే
సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే !
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మీ సదా పాలయ మామ్ !!

గజలక్ష్మి
జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే
రధగజ తురగపదాతి సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే !
హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాప నివారిణి పాదయుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ !!

సంతానలక్ష్మి
అయిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే
గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్త భూషిత గాననుతే !
సకల సురాసుర దేవ మునీశ్వర మానవ వందిత పాదయుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ !!

విజయలక్ష్మి
జయ కమలాసని సద్గతి దాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే
అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే !
కనకధారాస్తుతి వైభవ వందిత శంకరదేశిక మాన్యపదే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మీ సదా పాలయ మామ్ !!

విద్యాలక్ష్మి
ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే
మణిమయ భూషిత కర్ణవిభూషణ శాంతి సమావృత హాస్యముఖే !
నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మీ సదా పాలయ మామ్ !!

ధనలక్ష్మి
ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి ధింధిమి దుందుభి నాద సుపూర్ణమయే
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖ నినాద సువాద్యనుతే !
వేద పురాణేతిహాస సుపూజిత వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే
జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ !!

%d bloggers like this: