శ్రీ ఆంజనేయ దండకమ్

శ్రీ ఆంజనేయమ్ ప్రసన్నాంజనేయమ్
ప్రభాదివ్యకాయమ్ ప్రకీర్తి ప్రదాయమ్
భజే వాయుపుత్రమ్ భజే వాలగాత్రమ్ భజేహమ్ పవిత్రమ్
భజే సూర్యమిత్రమ్ భజే రుద్రరూపమ్
భజే బ్రహ్మతేజంబటంచున్

ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్
నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీరూపు వర్ణించి
నీమీద నే దండకమ్ బొక్కటిన్ జేయ నూహించి
నీ మూర్తినిన్ గాంచి  నీసుందరంబెంచి
నీ దాసదాసుండనై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్

నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ జేసితే
నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే
అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్
దయాశాలివై జూచితే దాతవై బ్రోచితే దగ్గరన్ నిల్చితే

తొల్లి సుగ్రీవుకున్ మంత్రివై స్వామి కార్యార్థమై యుండి
శ్రీరామ సౌమిత్రులన్ జూచి వారిన్ విచారించి
సర్వేశుబూజించి యబ్భానుజున్ బంటు గావించి
యవ్వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ దయాదృష్టి వీక్షించి
కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంకకేతెంచియున్
లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్
యభ్భూమిజంజూచి యానందముప్పొంగ యాయుంగరంబిచ్చి
యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషినిన్ జేసి

సుగ్రీవుడా యంగదా జాంబవంతాది  వీరాదులన్ గూడి
యాసేతువున్ దాటి వానరామూక పెన్మూకలై
యాదైత్యులన్ ద్రుంచగా

రావణుండంత కాలాగ్ని రూపోగ్రుడై వచ్చి
బ్రహ్మాండమైనట్టి యాశక్తినిన్ వేసి
యాలక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగానప్పుడే పోయి
సంజీవినిన్ దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా

కుంభకర్ణాదులన్  వీరులన్ బోరి
శ్రీరామ బాణాగ్ని వారందరిన్ రావణున్ జంపగా
నంత లోకంబులానందమై యుండ

అవ్వేళలన్ అవ్విభీషణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి
పట్టాభిషేకంబు జేయించి,
సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి శ్రీరాముతో జేర్చి,
అయోధ్యకున్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న

నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మి లేరంచు మన్నించి
శ్రీరామభక్తి ప్రశస్తంబుగా
నిన్ను సేవించి నీ నామ సంకీర్తనల్ జేసితే
పాపముల్ బాయవే భయములున్ దీరవే భాగ్యముల్ గల్గవే
సకల సామ్రాజ్యముల్ సకల సంపత్కరమ్ముల్ గల్గవే

వానరాకార యోభక్త మందార యోపుణ్య సంచార యోధీర యోవీర
నీవే సమస్తంబుగా నీవే మహాఫలముగా వెలసి
యాతారక బ్రహ్మ మంత్రంబు సంధానమున్ జేయుచున్
స్థిరముగా వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి
శ్రీరామ శ్రీరామయంచున్ మనఃపూతమై
ఎప్పుడున్ దప్పకన్ దలతు
నా జిహ్వయందుండియున్ దీర్ఘదేహమ్ము

త్రైలోక్య సంచారివై
రామ నామాంకితధ్యానివై బ్రహ్మవై
బ్రహ్మతేజంబునన్ రౌద్రనీజ్వాల కల్లోల హావీర హనుమంత
ఓంకార శబ్దంబులన్ క్రూర సర్వగ్రహాభూత ప్రేతంబులన్
బెన్ పిశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీ
మోహినీత్యాది గాలిదయ్యంబులన్
నీదు వాలంబునన్ జుట్టి నేలంబడం గొట్టి
నీముష్టి ఘాతంబులన్ బాహుదండంబులన్
రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని రుద్రుండవై నీవు

బ్రహ్మప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి
రార నాముద్దు కుమారా యంచు
దయాదృష్టి వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామి
యోయాంజనేయా నమస్తే !
సదా బ్రహ్మచారీ నమస్తే !
వ్రతపూర్ణహారీ నమస్తే !
నమోవాయుపుత్రా నమస్తే నమో నమః !!!

%d bloggers like this: