రజతోత్సవం


రజతోత్సవం

రెండు రోజుల సమయం..
రెండు క్షణాల్లా గడిచిపోయింది
సెగ తగిలిన వెన్నలా ఇట్టే కరిగిపోయింది
ఇంకొన్నాళ్ళుంటే ఇంకాస్త బావుణ్ణేమో అనిపించింది!

తలచుకుంటుంటే..
పాతికేళ్ల కాలం ఒక్కసారిగా మాయమైనట్టుంది
చదువు పూర్తయింది నిన్నో మొన్నో అన్నట్టుంది
కాలచక్రం గిర్రున తిరిగి మళ్ళీ కాలేజీలోనే కలిసినట్టుంది!

ఏదేమైనా..
వేరువేరుగా ఉన్న మనకి ఒక అవకాశం దొరికింది
ఆనాడు కుదరని స్నేహం ఈనాడు వికసించింది
మనమధ్య ఇన్నాళ్ల దూరం కొంతైనా తగ్గిపోయింది
మన స్నేహబృందం ఒక కుటుంబంగా కలిసిపోయింది
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తుంది!

ఎంతో సమయం వెచ్చించి,
అంత దూరం నుంచీ వచ్చి,
ఇంతలా ఈ రజతోత్సవాన్ని విజయవంతం చేసిన మనందరికీ.. మరోసారి.. Cheers!

Happy Silver Jubilee!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: